Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam